Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Biblioteka
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-08
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Praca i staże

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2018 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia,doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IBIB PAN;
 • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA KANDYDATA (złożona na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym) powinna zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. wykaz dorobku naukowego z listą publikacji i wskaźnikami bibliometrycznymi;
 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  - przebieg pracy zawodowej;
  - posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 5. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. z dnia 29 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1721);
 9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej www.ibib.waw.pl

Statut Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN jest dostępny tutaj.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie lub składać osobiście pod adresem: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1, pokój 2318 (23 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel.22 182-60-44).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 16 lipca 2018 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpłynęcia zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk dostępne jest tutaj.

Konkurs na stanowisko Asystenta

Kandydat na na stanowisko asystenta w Pracowni Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów w Zakładzie Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy magistra nauk chemicznych lub biotechnologicznych.

Dorobek naukowy:

 1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z obszaru inżynierii biomedycznej w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego (z kopią minimum jednej publikacji);
 2. Wykaz projektów naukowych, w których Kandydat uczestniczył.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Otrzymywanie półprzepuszczalnych membran syntetycznych oraz hybrydowych 2D/3D do hodowli komórkowej metodą mokrej inwersji faz,
 2. Izolowanie komórek z materiału biologicznego i hodowla komórek,
 3. Umiejętność obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM); mikroskopu fluoroscencyjnego,
 4. Synteza organiczna z uwzględnieniem syntezy polimerów.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 2. Umiejętność pracy zespołowej;
 3. Umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków, zadań, wyzwań;
 4. Samodzielność i skuteczność w realizowaniu powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV oraz list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu;

- kopię przynajmniej jednej publikacji autorstwa kandydata;

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 28.06.2018.

Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Kandydat na stanowisko adiunkta w Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych, Zakład Matematycznego Modelowania Procesów Fizjologicznych, powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych oraz posiadać znaczące osiągnięcia badawcze w jednej z wymienionych wyżej dyscyplin nauki potwierdzone dwoma publikacjami w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szczególności kandydat powinien wykazać się umiejętnością opracowywania matematycznych modeli procesów biologicznych i ich zastosowań medycznych, ich implementacji komputerowych, estymacji parametrów modeli w oparciu o dane eksperymentalne i kliniczne, prowadzenia analiz statystycznych uzyskanych wyników.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. Podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
 1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej;
 2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych (jako pierwszy autor) w czasopismach z Listy A MNiSW;
 3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze NCN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze);
 4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą;
 5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat.
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 7. oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r,
 2. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 3. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2018 r. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Kandydat na stanowisko asystenta w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy magistra nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych.

Dorobek naukowy:

 1. udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z obszaru inżynierii biomedycznej w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z kopią minimum jednej publikacji);
 2. wykaz projektów naukowych, w których Kandydat uczestniczył.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Znajomość zagadnień inżynierii biomedycznej, w szczególności znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office;
 2. Bardzo dobra znajomość środowiska programowania MATLAB.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 2. Umiejętność pracy zespołowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu;

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2017.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2017.

Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk
mieszczący się przy ulicy Ks. Trojdena 4 w Warszawie

poszukuje
osoby do pracy w Dziale Konferencji i Wystaw na stanowisku

Recepcjonisty

Charakterystyka pracy:

 • Rezerwacja i wynajem pokoi gościnnych
 • Obsługa korespondencji i rozmów telefonicznych
 • Przyjmowanie, meldowanie gości
 • Rozliczanie i przyjmowanie należności za usługi noclegowe, korzystanie z miejsc parkingowych, w tym wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie raportu kasowego,
 • Koordynacja zamówień wewnętrznych
 • Monitoring systemów alarmowych i ppoż.
 • Rezerwacja sal konferencyjnych, przygotowanie spotkań, konfiguracja sal, obsługa szatni
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy

Kwalifikacje:

 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z gościem
 • Dyspozycyjność, samodzielność
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Doskonałą atmosferę w pracy
 • Umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dołączenie: CV, listu motywacyjnego.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 października 2017 do godziny 9.00.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Maciej Nałęcza PAN z siedzibą w ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa."

Kandydat na to stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych w Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

stopień doktora w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna;

Dorobek naukowy:

udokumentowany minimum 2 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i konferencjach indeksowanych na Web of Science;

Doświadczenie zawodowe:

 1. doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo – badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni  w tym znajomość metod analitycznych w szczególności elektrochemicznych metod modyfikacji i analizy powierzchni
 2. udział w projektach badawczych polskich i zagranicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 2. Umiejętność pracy zespołowej

Osoby zainteresowana prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia i stopnia naukowego (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji. o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

-->